Gru­py: Zają­ce, Tygry­sy, Skrza­ty oraz Kan­gu­ry wybra­ły się w tych dniach do Teatru Lalek na spek­takl „Och, Emil”.

Spek­takl opar­ty jest na tek­ście powie­ści „Emil ze Smo­lan­dii“ zna­nej szwedz­kiej pisar­ki Astrid Lind­gren. Opo­wia­da o zabaw­nych przy­go­dach i pso­tach nie­sfor­ne­go, ale sym­pa­tycz­ne­go chłop­ca. Tytu­ło­wy Emil to chło­piec rezo­lut­ny, spryt­ny, ruchli­wy i pomy­sło­wy, któ­ry chce „zostać kimś naj­waż­niej­szym na świe­cie” Spek­takl roz­śpie­wa­ny i dow­cip­ny o cie­płej sty­li­sty­ce, sprzy­jał odpo­czyn­ko­wi i ucze­niu się poprzez zaba­wę. Dzie­ciom bar­dzo się podobało.dsc_0652