Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Chłopaka. 

Z tej oka­zji  zor­ga­ni­zo­wa­no wie­le zabaw i kon­kur­sów tak, aby każ­dy z chło­pa­ków mógł się wyka­zać inną spraw­no­ścią. Wszyst­kie dzie­ci bar­dzo gorą­co dopin­go­wa­ły swo­ich kole­gów bio­rą­cych udział w kon­kur­sach. Na zakoń­cze­nie wszy­scy pano­wie otrzy­ma­li upo­min­ki – order super chło­pa­ka. Był to dzień pełen wra­żeń, atrak­cji, rado­ści i dobrej zaba­wy. Męż­czyź­ni tego dnia spi­sa­li się na medal, oby takich dni było wię­cej. Uro­czy­stość w dosko­na­ły spo­sób posłu­ży­ła dal­sze­mu pozna­niu i zin­te­gro­wa­niu gru­py, ale i całe­go przedszkola.

dsc_0685