Tego dnia w naszym przed­szko­lu  odby­ło się Świę­to Ziemniaka. 

Wspól­nie bawi­ły się dzie­ci z rodzi­ca­mi. Były rzu­ty ziem­nia­kiem do celu, sla­lom z łyż­ka w buzi, na któ­rej leża­ła śliw­ka, pozna­wa­nie warzyw i owo­ców po doty­ku, odbi­ja­nie stem­pel­ków z ziem­nia­ków, robie­nie mąki z zia­ren. Spo­tka­nie było bar­dzo uda­ne i na pew­no pozo­sta­nie w pamię­ci. Mamy nadzie­ję, że wspól­nie spę­dzo­ny czas przy­niósł wszyst­kim wie­le rado­ści i dostar­czył pozy­tyw­nych wrażeń.

img_20161004_144113