W tym dniu odby­ła się uro­czy­stość powi­ta­nia Jesie­ni przez dzie­ci z całe­go przedszkola. 

Przy­go­to­wa­nia uro­czy­sto­ści trwa­ły kil­ka dni. Sala gim­na­stycz­na zmie­ni­ła swój wystrój, zosta­ła ude­ko­ro­wa­na kolo­ro­wy­mi liść­mi, aby przy­bli­żyć dzie­ciom bar­wy jesie­ni. Wszyst­kie gru­py zebra­ły się na sali gim­na­stycz­nej, gdzie za chwi­lę mia­ła roz­po­cząć się uro­czy­stość. Po chwi­li do sali weszły Panie: Rok­sa­na, Ali­cja S.-P. i pani Ala ze sło­ne­czek, któ­re wystą­pi­ły w roli akto­rów i przed­sta­wi­ły dzie­ciom teatrzyk kukieł­ko­wy o „Powi­ta­niu Pani Jesie­ni” . Po teatrzy­ku, przy­szedł czas na udział w wystę­pach dzie­ci , któ­re zapre­zen­to­wa­ły swo­je ukła­dy wokal­no-tanecz­ne. Cie­szy­my się ogrom­ne, że mogli­śmy wspól­nie przy­wi­tać jesień i cie­szyć się z jej nadej­ścia, gdyż przy­no­si nam swo­je dary i ubie­ra świat pięk­ny­mi kolorami.dsc_0723