Roz­bu­dza­jąc zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci książ­ką przed­szko­la­ki z gru­py: Kan­gu­ry i Tygry­sy mia­ły moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w zaję­cia bibliotecznych. 

Dzie­ci pozna­ły róż­ne rodza­je ksią­żek, uczy­ły się dbać o książ­kę, jak rów­nież  pozna­ły zasa­dy wypo­ży­cza­nia ksią­żek. Oprócz czy­sto edu­ka­cyj­nych zajęć, nie zabra­kło rów­nież zabaw w kole. Zaję­cia w biblio­te­ce bar­dzo się wszyst­kim podobały.

img_20161006_103528