W tych dniach dzie­ci z gru­py: Skrza­ty, Kan­gu­ry oraz Tygry­sy wybra­ły się w bar­dzo cie­ka­we miej­sce jakim jest Muzeum Etno­gra­ficz­ne we Wrocławiu. 

Zaraz po śnia­da­niu przed­szko­la­ki wyru­szy­ły na przy­sta­nek tram­wa­jo­wy, któ­ry zawiózł je  prak­tycz­nie pod sam budy­nek muzeum. Obej­rza­ły tam sta­łą eks­po­zy­cję: trwa­łość i zmia­ny kul­tu­ry na Dol­nym Ślą­sku. Zabyt­ki opo­wia­da­ją o codzien­nym życiu Dol­no­ślą­za­ków, ich obrzę­dach. Dzie­ci z otwar­ty­mi buzia­mi oglą­da­ły ele­men­ty wypo­sa­że­nia chat, urzą­dzeń kuchen­nych. Mia­ły oka­zję zoba­czyć np. masel­ni­cę. Chłop­ców zain­te­re­so­wał zwłasz­cza przed­sta­wio­ny w reali­stycz­ny spo­sób bed­narz. Dziew­czyn­ki z kolei swo­ją uwa­gę sku­pi­ły na pięk­nych, kolo­ro­wych suk­niach kobiet oraz nakry­ciach głowy.

dsc_0791