18 paź­dzier­ni­ka w naszym przed­szko­lu był dniem wyjątkowym.

Na twa­rzach pań Nauczy­cie­lek, pra­cow­ni­ków obsłu­gi i pani Dyrek­tor poja­wi­ły się uśmie­chy. Ten pogod­ny i cie­pły nastrój zawdzię­cza­my naszym dzie­ciom z grup: „Kan­gu­ry” i „Tygry­sy”, któ­re pięk­nie zapre­zen­to­wa­ły dla wszyst­kich zapro­szo­nych gości, spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny na tę oka­zję pro­gram arty­stycz­ny. Dzie­ci za prze­pięk­ny występ, otrzy­ma­ły wiel­kie bra­wa, a pani Dyrek­tor ora Biskup Ryszard Bogusz, zło­ży­li nauczy­cie­lom cie­płe życze­nia rado­ści i sił, któ­rych z pew­no­ścią nie zabrak­nie nam na kolej­ne miesiące.

vid_20161019_112441-00_01_15_10-still001