Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu „Dzień bez skarpetek”.

Zarów­no wszyst­kie dzie­ci, jak i nauczy­ciel­ki cele­bro­wa­ły ten dzień „na boso”, oczy­wi­ście pod­czas zabaw zwią­za­nych z poczu­ciem świa­do­mo­ści wła­sne­go cia­ła, a było ich dużo. Na począt­ku wszy­scy przy­wi­ta­li się z Panem Sto­pą na swo­jej pra­wej nodze. Dzie­ci spraw­dza­ły, czy Pan Sto­pa jest wyso­ki, ile ma palusz­ków, w co się lubi ubie­rać i jakie buty musi zakła­dać jesie­nią. Następ­nie poma­so­wa­ły Pana Sto­pę aby przy­go­to­wać go do dal­szych przy­gód, takich jak: zbie­ra­nie gąbe­czek stóp­ka­mi, przej­ście przez rze­kę po linii i piłecz­kach – jeży­kach, tor sen­so­rycz­ny. Na zakoń­cze­nie każ­da gru­pa otrzy­ma­ła kart­kę bry­sto­lu, na któ­rej wszyst­kie dzie­ci musia­ły odbić swo­je sto­py i dory­so­wać na nich róż­ne ele­men­ty w taki spo­sób, aby powsta­ła ilu­stra­cja do przy­gód Pana Sto­py. To był bar­dzo uda­ny dzień, gdzie wszel­kie barie­ry zosta­ły prze­ła­ma­ne, a dzie­ci bawi­ły się fajowo.

img_20161021_100657