Bar­dzo uro­czy­stym i zara­zem naj­waż­niej­szym świę­tem dla dzie­ci z naj­młod­szej gru­py „Sło­ne­czek” w naszym przed­szko­lu było „Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka“, któ­re odby­ło się 26 paź­dzier­ni­ka 2016 r. 

Malusz­ki sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia. Cho­ciaż do przed­szko­la uczęsz­cza­ją dopie­ro dru­gi mie­siąc, to z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści. Dzie­ci śpie­wa­ły przed­szkol­ne pio­sen­ki, tań­czy­ły i recy­to­wa­ły wier­szy­ki. Rodzi­ce bar­dzo wzru­sze­ni i dum­ni, w peł­ni zado­wo­le­ni ze swo­ich pociech bili grom­kie bra­wa. Pani Dyrek­tor za pomo­cą dotknię­cia „zacza­ro­wa­ną kred­ką“ każ­de­go malu­cha, doko­na­ła uro­czy­ste­go paso­wa­nia na praw­dzi­we­go przed­szko­la­ka. Miłym akcen­tem było wrę­cze­nie wycho­wan­kom dyplo­mów, któ­re z pew­no­ścią będą wspa­nia­łą pamiąt­ką z naj­młod­szych lat poby­tu w przedszkolu.

img_6053