Tego dnia w naszym przed­szko­lu zro­bi­ło się bar­dzo bajkowo.

Wszyst­kie dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne na dużą salę, gdzie cze­ka­ło na nich wie­le nie­spo­dzia­nek i atrak­cji. Cza­row­ni­ca Bam­ba­ry­ca pomie­sza­ła w książ­kach wszyst­kie baj­ki. Czer­wo­ny Kap­tu­rek wylą­do­wał u Jasia i Mał­go­si, Wilk wsko­czył do Kró­lew­ny Śnież­ki, a Sied­miu Kra­sno­lud­ków ucie­kło do sta­wu Żaby, któ­ra marzy­ła o Cali­necz­ce.  Aby wszyst­ko wró­ci­ło do nor­my dzie­ci musia­ły wyko­nać zada­nia zarów­no inte­lek­tu­al­ne jak i ogól­no­ro­zwo­jo­we. To był bar­dzo miły dzień dla naszych przed­szko­la­ków, któ­ry został zakoń­czo­ny słod­kim poczę­stun­kiem – pysz­ny­mi baj­ko­wy­mi pier­nicz­ka­mi wprost z chat­ki Baby Jagi.

dsc_0804