Tego dnia dzie­ci z gru­py „Skrza­ty” wybra­ły się do Biblio­te­ki na zaję­cia biblioteczne. 

Gdy byli­śmy na miej­scu, przed­szko­la­ki przy­wi­tał prze­sym­pa­tycz­ny pan Jurek, któ­ry zapro­sił wszyst­kie do zaba­wy w kole. Następ­nie opo­wie­dział dzie­ciom histo­rię zie­lo­ne­go misia. Potem dzie­ci dosta­ły zabaw­kę, któ­rą mia­ły same nary­so­wać. Po skoń­cze­niu, każ­de dziec­ko opo­wia­da­ło, jaką zabaw­kę nary­so­wa­ło. Pan Jurek zebrał wszyst­kie obraz­ki, któ­re poukła­dał razem z dzieć­mi. Powie­dział, że w taki oto spo­sób powsta­ła ksią­żecz­ka o zabaw­kach i zro­bił do niej okład­kę. Na koniec prze­czy­tał ksią­żecz­kę o leśnych zwie­rzę­tach, gdzie nie­któ­re dzie­ci wcie­li­ły się w posta­ci z baj­ki. To były bar­dzo cie­ka­we zaję­cia, pod­czas któ­rych dzie­ci w bar­dzo cie­ka­wy, pro­sty spo­sób dowie­dzia­ły się  jak powsta­je książka.

dsc_0856