Tego dnia naj­star­szą gru­pę przed­szkol­ną „Tygry­sy” odwie­dził pan policjant, 

któ­ry w ramach Akcji Ogól­no­pol­skiej „Jak zare­ago­wać w sytu­acji zagro­że­nia życia przez ter­ro­ry­stę”, podał dzie­ciom kil­ka bar­dzo kon­kret­nych przy­kła­dów, co mogą w takiej chwi­li zro­bić, np. zadzwo­nić scho­wać się, itp. Myśli­my, że dla naszych przed­szko­la­ków była to waż­na lek­cja, z któ­rej dużo wyniosą.

img_20161110_090626