Dnia 14 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Świę­to Nie­pod­le­gło­ści (11 listopada). 

Z tej oka­zji wszyst­kie gru­py zebra­ły się w sali gim­na­stycz­nej, aby uro­czy­ście świę­to­wać ten wyjąt­ko­wy dla nas – Pola­ków dzień. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Pani Dyrek­tor, któ­ra powi­ta­ła wszyst­kie zebra­ne dzie­ci i per­so­nel przed­szko­la oraz nawią­za­ła do tra­dy­cji obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Następ­nie, jak na praw­dzi­wych patrio­tów przy­sta­ło, wszy­scy odśpie­wa­li hymn naro­do­wy. Dzie­ci z grup: „Kan­gu­rów” i „Tygry­sów” zapre­zen­to­wa­ły wier­sze oraz pie­śni patrio­tycz­ne. Nastrój uro­czy­sto­ści był bar­dzo pod­nio­sły, a sło­wa pio­sen­ki „…tu wszę­dzie jest moja Ojczy­zna” wywo­ła­ły wiel­kie wzru­sze­nie. Dzie­ci pięk­nie wyko­na­ły pro­gram arty­stycz­ny, sło­wem i pio­sen­ką odda­ły sza­cu­nek sym­bo­lom naro­do­wym. Dzień Nie­pod­le­gło­ści stał się bar­dzo rado­snym dniem w naszym przed­szko­lu i mamy nadzie­ję, że zapad­nie w pamię­ci naszych „Małych Polaków”.

dsc_0938