Tego dnia dzie­ci z grup: Kan­gu­ry i Tygry­sy zapre­zen­to­wa­ły swój pro­gram arty­stycz­ny z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Domu Dzien­ne­go Poby­tu Senio­ra – Dom Poko­leń, przy ul. Kazi­mie­rza Wielkiego.

Senio­rzy z wiel­kim wzru­sze­niem obej­rze­li pro­gram arty­stycz­ny. Nie­któ­re pie­śni patrio­tycz­ne zaśpie­wa­li wraz z dzieć­mi. Na zakoń­cze­nie jeden z uczest­ni­ków spo­tka­nia zaśpie­wał pieśń o tęsk­no­cie za Ojczy­zną. Za pięk­ny występ dzie­ci otrzy­ma­ły grom­kie bra­wa oraz słod­ki poczę­stu­nek. Dzię­ki takim uro­czy­sto­ściom nasze przed­szko­la­ki kształ­tu­ją posta­wy patriotyczne.

20161116_105346_resized