Tego dnia w naszym przed­szkolu już  po raz dru­gi, obcho­dzony był Dzień Świę­tego Marcina.

Z tej oka­zji, jak nie­miecka tra­dy­cja gło­si, przed­szko­laki wraz z nauczy­ciel­kami, panem Luca­sem i panem Leopol­dem- wolon­ta­riu­szami z Nie­miec i Rodzi­cami, tuż o zmro­ku wybra­ły się na pochód wokół wro­cław­skiego Ryn­ku. Każ­demu dziec­ku pod­czas pocho­du dro­gę oświe­tlała wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wana  lata­renka i pieśń Świę­tego Mar­cina, któ­rą dzie­ci śpie­wały w języ­ku nie­miec­kim. Na zakoń­cze­nie pocho­du w przed­szkolu cze­kała na wszyst­kich cie­pła her­batka i pysz­ne ciasteczka.

dscf4330