Wszy­scy wie­my, że Andrzej­ki są tra­dy­cją prze­ka­zy­wa­ną z poko­le­nia na poko­le­nie. W odle­głych cza­sach wie­rzo­no, że dzień 30 listo­pa­da, otwie­ra drzwi do nie­zna­nej przyszłości.

W dzi­siej­szych cza­sach Andrzej­ki są świet­nym pomy­słem na weso­łą zaba­wę przy muzy­ce i wróż­bach. W naszym przed­szko­lu andrzej­ko­we wróż­by odby­ły się w śro­dę 30 listo­pa­da. Atmos­fe­ra od same­go rana była gorą­ca. Dzie­ci pod­eks­cy­to­wa­ne prze­bra­ne za cza­row­ni­ce, wróż­ki i cza­ro­dzie­jów, nie mogły docze­kać się roz­po­czę­cia zaba­wy. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać dwie cza­row­ni­ce, któ­re pro­wa­dzi­ły spo­tka­nie andrzej­ko­we. Zaba­wy rucho­we, muzycz­ne, a przede wszyst­kim wróż­by, w któ­rych bra­ły udział przed­szko­la­ki  ze wszyst­kich grup,  pozwo­liły dowie­dzieć się kim dzie­ci będą w przy­szło­ści. Wie­le wróżb oka­zało się ide­al­nie pasu­ją­cymi do ich oso­bo­wo­ści. Zaba­wa była rewelacyjna!!!

dsc_1038