Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Anio­ła. Prze­bie­gał on pod hasłem „Zrób­my coś dobrego“. 

Wysłu­cha­li­śmy baj­ki o nie­do­brym chłop­cu Dokucz­nia­ku, a następ­nie bawi­li­śmy się przy muzy­ce. Odby­ła się tak­że pre­zen­ta­cja stro­jów aniel­skich, a na zakoń­cze­nie roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su pla­stycz­ne­go „Anio­ły“. Dzie­ci w domu wspól­nie z rodzi­ca­mi wyko­na­ły prze­pięk­ne pra­ce, dla­te­go wszyst­kie zosta­ły nagrodzone.

dscf4375