6 grud­nia to nie­za­po­mnia­ny dzień w życiu przed­szko­la­ków. Wła­śnie tego dnia odbył się wyjazd dzie­ci z grup: Skrza­ty i Zają­ce do Cen­trum Ini­cja­tyw Wsze­la­kich na „warsz­ta­ty Mikołajowe”.

Przed­szko­la­ki prze­pięk­nie ozdo­bi­ły świą­tecz­ne cia­stecz­ka, jak rów­nież zro­bi­ły maskot­kę „Miko­ła­ja” z fil­cu.  Nie zabra­kło rów­nież zabaw rucho­wych, tym razem „W kra­inie Lodu”. Po warsz­ta­tach przy­szedł czas na odwie­dzi­ny Św. Miko­ła­ja. Dzie­ci przy­wi­ta­ły go pio­sen­ką i okla­ska­mi. Każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło od Miko­ła­ja upo­mi­nek, któ­ry zabra­ło ze sobą do domu. Uwień­cze­niem warsz­ta­tów było wspól­ne zdję­cie dzie­ci ze Św. Mikołajem.

img_20161206_111022