Tra­dy­cyj­nie nad­cho­dzą­ce Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia każ­da gru­pa z nasze­go przed­szko­la uświet­ni­ła przed­sta­wie­niem jaseł­ko­wym i zimowym. 

Wyjąt­ko­wa sce­ne­ria i kostiu­my wpro­wa­dzi­ły dzie­ci i licz­nie przy­by­łych gości w nastrój Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Pięk­ne życze­nia, kolę­dy, pasto­rał­ki dopeł­ni­ły te wzru­sza­ją­ce przedstawienia.