Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Herbaty. 

Dzie­ci dowie­dzia­ły się skąd pocho­dzi her­ba­ta i w jakich kra­jach się ją upra­wia. Nasz gość spe­cjal­ny, któ­ry przy­był pro­sto z Japo­nii zapre­zen­to­wał nam naj­bar­dziej ele­ganc­ki rytu­ał parze­nie i picia her­ba­ty. HANOYU 🙂 Mie­li­śmy oka­zję dowie­dzieć się jakie są rodza­je her­ba­ty a następ­nie uczest­ni­czy­li­śmy w degu­sta­cji. Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szy­ła się her­ba­ta czer­wo­na i zie­lo­na. Mogli­śmy rów­nież zoba­czyć róż­ne dodat­ki do her­ba­ty jak: sok, kon­fi­tu­ra, mle­ko, cytry­na ‚imbir, goź­dzi­ki itd. Miło spę­dzi­li­śmy czas:)