Tego dnia miał miej­sce w naszym przed­szko­lu Dzień Boha­te­rów Pol­skich Bajek.

Z tej oka­zji dzie­ci prze­bra­ły się za swo­je ulu­bio­ne posta­cie z bajek pol­skich (np: Kozioł­ka Matoł­ka, Rek­sia, Bol­ka i Lol­ka), odby­ły sie rów­nież licz­ne kon­kur­sy. Przed­szko­la­ki odga­dy­wa­ły zagad­ki doty­czą­ce boha­te­rów i tytu­łów bajek, odbył się pokaz prze­brań, a tak­że miał miej­sce wspól­ny taniec i śpiew. Pano­wa­ła miła atmos­fe­ra, dzie­ci bawi­ły sie doskonale 🙂