W tych dniach obcho­dzi­li­śmy uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziadka! 

Każ­da wnucz­ka i każ­dy wnu­czek wyra­ża­ją wte­dy swo­ją miłość, dzię­ku­jąc za całe dobro jakie otrzy­mu­ją od Bab­ci i Dziad­ka. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły się w wystę­pach przed tak wspa­nia­ły­mi gość­mi. Po uro­czy­sto­ściach goście zosta­li zapro­sze­ni na słod­ki poczę­stu­nek, otrzy­ma­li rów­nież kalen­da­rze ręcz­nie robio­ne od swo­ich wnu­cząt, dzię­ku­jąc w ten spo­sób za miłość i dobroć. Uro­czy­sto­ści spra­wi­ły wszyst­kim wie­le rado­ści i wzruszeń.