Tego dnia dzie­ci z nasze­go przed­szko­la wzię­ły udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych „Mini Ratow­nik” – pierw­sza pomoc medycz­na, pro­wa­dzo­nych przez panią ze Stra­ży Miejskiej. 

Pani opo­wie­dzia­ła dzie­ciom na czym pole­ga pra­ca ratow­ni­ka medycz­ne­go, przy­po­mnia­ła nume­ry alar­mo­we do poszcze­gól­nych służb oraz co naj­waż­niej­sze, powie­dzia­ła dzie­ciom, jak powin­ny się zacho­wać w sytu­acji, gdy ktoś potrze­bu­je pomo­cy. Na fan­to­mie zade­mon­stro­wa­ła, w jaki spo­sób udzie­la się pierw­szej pomo­cy poszko­do­wa­ne­mu. Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły wska­zó­wek, by na koń­cu spró­bo­wać wła­snych sił i udzie­lić pomo­cy  nasze­mu poszko­do­wa­ne­mu  (fan­to­mie). Spo­tka­nie wywar­ło wie­le pozy­tyw­nych emocji.