Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję poznać ele­men­ty kul­tu­ry Kau­ka­zu i instru­men­tów z tego regionu.

Dowie­dzia­ły się, co kry­je się pod nazwą doli oraz jakie dźwię­ki mają gru­ziń­skie instru­men­ty. Zoba­czy­ły, jak wyglą­da i nazy­wa się męska sza­ta naro­do­wa miesz­kań­ca Gru­zji. Pan Arek wystą­pił w ory­gi­nal­nym, ręcz­nie wyko­na­nym stro­ju z regio­nu Adża­ria. Mali muzy­cy zagra­li w nakry­ciach gło­wy z róż­nych regio­nów Gru­zji, doświad­cza­ły muzy­ki i bawi­ły się wspólnie.