Walen­tyn­ki  to oka­zja do oka­zy­wa­nia sobie uczuć. Jest to dzień, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ci­kiem, kart­ką czy liści­kiem. Ten dzień skła­nia nas do oka­za­nia uko­cha­nej oso­bie jak bar­dzo nam na niej zale­ży, jak bar­dzo ją kochamy. 

Walen­tyn­ki  to oka­zja do oka­zy­wa­nia sobie uczuć. Jest to dzień, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ci­kiem, kart­ką czy liści­kiem. Ten dzień skła­nia nas do oka­za­nia uko­cha­nej oso­bie jak bar­dzo nam na niej zale­ży, jak bar­dzo ją kocha­my. 14.02. w naszym Przed­szko­lu bawi­li­śmy się walen­tyn­ko­wo – dzie­ci ubra­ły się na czer­wo­no, sale przy­stro­jo­ne były ser­dusz­ka­mi, któ­re wyko­na­ły dzie­ci z rodzi­ca­mi, przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły nie­spo­dzian­ki swo­im kole­gom i kole­żan­kom. Ser­ca towa­rzy­szy­ły nam przez cały dzień – malo­wa­li­śmy je far­ba­mi, wydzie­ra­li­śmy z wyci­nan­ki, a malusz­ki robi­ły gala­ret­kę, z któ­rej  wyci­ska­ły forem­ką ser­ca. Były kon­kur­sy, zagad­ki, zaba­wa przy muzy­ce oraz przed­sta­wie­nie „Żuk“ w wyko­na­niu pań. Naj­waż­niej­sze, że nie zabra­kło uśmie­chu, bo prze­cież o to  naj­bar­dziej nam cho­dzi­ło. Wszyst­kim ten dzień bar­dzo się podo­bał – szko­da, że tyl­ko raz w roku… Wszyst­kim życzy­my dużo miłości!