Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym Przed­szko­lu nie­ty­po­we świę­to – „Świę­to Kota”. Z tej oka­zji wszyst­kie dzie­ci zamie­ni­ły się tego dnia w kocia­ki dory­so­wu­jąc sobie wąsy i  noski, czy przy­cze­pia­jąc uszka i ogony.

Zapo­zna­ły się z koci­mi oby­cza­ja­mi, dowie­dzia­ły się wie­lu cie­ka­wych rze­czy na ich temat.  Były też weso­łe „kocie zaba­wy” przy zna­nej pio­sen­ce „My jeste­śmy kot­ki dwa”, kon­kur­sy: „Kto szyb­ciej wypi­je mlecz­ko?”, „Z jakiej baj­ki pocho­dzą te koty?” oraz pra­ca pla­stycz­na w gru­pie  – „KOT”. Przed­szko­la­ki obej­rza­ły tak­że krót­ką insce­ni­za­cję wier­sza S. Jacho­wi­cza „Cho­ry kotek”. Ten dzień był pełen wra­żeń, wszyst­kie dzie­ci wspa­nia­le się bawi­ły i dłu­go będą mia­ły ten dzień w pamięci.