Bal kar­na­wa­ło­wy dla  przed­szko­la­ków to dzień nie­zwy­kły, czę­sto wycze­ki­wa­ny przez wie­le tygo­dni. Jest atrak­cją bar­dzo lubia­ną przez dzie­ci, dostar­cza­ją­cą im wie­lu prze­żyć i radości

Tak też było u nas w dniu 21.02. W tym dniu każ­dy przed­szko­lak nie­zwy­kle prze­ję­ty prze­kra­czał pro­gi Przed­szko­la z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­jąc cze­ka­ją­cych na wszyst­kich atrak­cji. Księż­nicz­ki, India­nie, kow­bo­je, wróż­ki i wie­le innych cie­ka­wych posta­ci z zain­te­re­so­wa­niem roz­glą­da­ło się po kolo­ro­wo przy­stro­jo­nej sali w poszu­ki­wa­niu zna­jo­mych twa­rzy, by wspól­nie świę­to­wać i bawić się przy muzyce

Na tą wyjąt­ko­wą oka­zję zapro­si­li­śmy do pro­wa­dze­nia balu ani­ma­tor­kę z zespo­łu „Rewe­la­cja”, któ­ra zachę­ca­ła wszyst­kich do tań­ca przy­go­to­wa­ną muzy­ką. Dzie­ci świet­nie się bawi­ły uczest­ni­cząc wspól­nie ze swo­imi pania­mi. Na sali pod­czas plą­sów robi­ło się kolo­ro­wo, wszy­scy bawi­li się weso­ło, uśmiech nie zni­kał z twa­rzy mimo chwi­lo­we­go zmę­cze­nia. Pod­czas odpo­czyn­ku pro­wa­dzą­ca bal, zachę­ca­ła do śpie­wa­nia zna­nych pio­se­nek. Naj­więk­szy zachwyt wywarł na dzie­ciach pokaz tań­ca towa­rzy­skie­go – wal­ca angiel­skie­go i wiedeńskiego.

Kie­dy czas zaba­wy dobiegł koń­ca dzie­ci z żalem opusz­cza­ły salę balo­wą. Bal umoż­li­wił dzie­ciom i wycho­waw­com spę­dze­nie cza­su w miłej atmos­fe­rze. Wspól­na zaba­wa przy­nio­sła wie­le rado­ści naszym wycho­wan­kom, a to było głów­nym celem tego balu.

Dzię­ku­je­my dzie­ciom i rodzi­com za zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie pięk­nych balo­wych strojów.