W tym roku „Tłu­sty Czwar­tek” obcho­dzi­li­śmy 23 lute­go. Dzie­ci pozna­ły tra­dy­cję i obrzę­dy zwią­za­ne z „Tłu­stym Czwart­kiem”, dowie­dzia­ły się co ozna­cza­ją poję­cia: „tłu­sty czwar­tek” „ostat­ki”, „zapu­sty”.

Odby­ły się rów­nież kon­kur­su, zaba­wy muzycz­no-rucho­we i tanecz­ne. Jak naka­zu­je tra­dy­cja, w tym dniu nie mogło zbrak­nąć słod­kie­go poczę­stun­ku – w tym roku – sma­żo­nych w naszej przed­szkol­nej kuch­ni prze­pysz­nych racusz­ków z cukrem pudrem.  Była to oka­zja do wspa­nia­łej zaba­wy, ale tak­że do roz­bu­dza­nia zain­te­re­so­wa­nia pol­ski­mi tradycjami.