W tym dniu nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li muzy­cy z NFM, któ­rzy posta­no­wi­li zabrać małych słu­cha­czy w świat instru­men­tów szar­pa­nych. Kon­cert był wspa­nia­łą oka­zją do tego, by przy­bli­żyć dzie­ciom dźwię­ki wybrzmie­wa­ją­ce z prze­róż­nych instru­men­tów szar­pa­nych, tj.: ban­jo, man­do­li­na, tim­ple, uku­le­le, buzu­ki, arab­ska lut­nia, gita­ra kla­sycz­na, itp.