Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ło się uro­czy­ste poże­gna­nie Zimy i powi­ta­nie nowej pory roku – Wio­sny. Każ­da gru­pa przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję spe­cjal­ny „wio­sen­ny pro­gram arty­stycz­ny”, któ­ry zapre­zen­to­wa­ła pod­czas uro­czy­sto­ści. Były wio­sen­ne tań­ce, pio­sen­ki, wier­sze oraz przed­sta­wie­nie pan­to­mi­micz­ne. Nie zabra­kło przy tym weso­łych zabaw i plą­sów. Po uro­czy­sto­ści wszyst­kie przed­szko­la­ki zebra­ły się przed przed­szko­lem,  aby przejść barw­nym koro­wo­dem z „Marzan­ną” uli­ca­mi mia­sta. Pomi­mo chłod­ne­go dnia, dzie­ci z uśmie­chem na ustach masze­ro­wa­ły oznaj­mia­jąc wszyst­kim miesz­kań­com nasze­go mia­sta, że nade­szła wio­sna. Wszyst­kie przed­szko­la­ki zgod­nie skan­do­wa­ły: „Odejdź, odejdź Zimo zła, niech nam wio­sna słoń­ce da!”.