Tego dnia „Sło­necz­ka” wybra­ły się do Teatru Lalek na przed­sta­wie­nie pt. „Och, Emil“ , opar­te na tek­ście powie­ści „Emil ze Smo­lan­dii” zna­nej szwedz­kiej pisar­ki Astrid Lind­gren . Dzie­ci z uwa­gą śle­dzi­ły losy głów­ne­go boha­te­ra, któ­ry mie­wał naj­dziw­niej­sze pomy­sły i pła­tał róż­ne figle. Spek­takl roz­śpie­wa­ny i dow­cip­ny o cie­płej sty­li­sty­ce, sprzy­jał odpo­czyn­ko­wi i ucze­niu się poprzez zaba­wę. Dzie­ciom bar­dzo się podo­ba­ło, a grę akto­rów nagro­dzi­ły wiel­ki­mi brawami.

dav