Tego dnia gru­py: „Kan­gu­ry” i „Zają­ce” wybra­ły się do „Cen­trum sztu­ki wro” – miej­sca wystaw autor­skich, dzia­łań i media­cji sztu­ki. Przed­szko­la­ki obej­rza­ły jubi­le­uszo­wą wysta­wę  SYGNAŁY – zbiór inte­rak­tyw­nych insta­la­cji, pozwa­la­ją­cych na zaba­wę wzo­ra­mi i ryt­ma­mi, dźwię­kiem, muzy­ką, świa­tłem i ruchem.