Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy w przed­szko­lu „Dzień Mar­chew­ki”. Dzie­ci pozna­ły krót­ką histo­rię jej upra­wy oraz kil­ka waż­nych powo­dów, dla któ­rych war­to ją chru­pać. Przed­szko­la­ki bawi­ły się dosko­na­le przy pio­sen­ce Uro­dzi­ny Mar­chew­ki, a przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich grup sta­ra­li się zebrać jak naj­wię­cej mar­che­wek na „mar­chew­ko­wym polu”. Na zakoń­cze­nie odby­ła się degu­sta­cja soku mar­chew­ko­we­go, po któ­rej każ­dy przed­szko­lak otrzy­mał mar­chew­ko­wy medal.