W ramach współ­pra­cy z inny­mi pla­ców­ka­mi przed­szkol­ny­mi, nasze przed­szko­le odwie­dzi­ły star­sza­ki z Autor­skie­go Przed­szko­la Nie­pu­blicz­ne­go „Król Maciuś“ im. Janu­sza Kor­cza­ka. Wspól­nie z Kan­gur­ka­mi, bra­ły udział w zawo­dach spor­to­wych przy­go­to­wa­nych przez p.Alę i inte­gro­wa­ły się pod­czas zabaw na podwór­ku. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia zwie­dzi­ły sale zajęć swo­ich kole­gów, zja­dły drob­ny poczę­stu­nek i obej­rza­ły występ dziew­czę­cej gru­py tanecz­nej. Przy poże­gna­niu zapro­si­ły Nas do swo­je­go przedszkola.