Z oka­zji „Dnia Wody” oraz Zdroj­ka wszyst­kie przed­szko­la­ki ubra­ne w kolo­rze nie­bie­skim zgro­ma­dzi­ły się w sali gim­na­stycz­nej gdzie przy­wi­tał ich Zdro­jek. Razem z nim słu­cha­ły odgło­sów wody, roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki słow­ne, bawi­ły się  i śpie­wa­ły pio­sen­kę, pt.: „Mamo, tato wolę wodę”. Wiel­ką atrak­cją były zaba­wy i doświad­cze­nia z wodą. Każ­da gru­pa z nauczy­cie­lem zapre­zen­to­wa­ła kil­ka doświad­czeń. Dzie­ci pozna­ły wła­ści­wo­ści wody. Spraw­dza­ły przed­mio­ty, któ­re toną. Bada­ły zacho­wa­nie się farb pod wpły­wem wody.  Z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem bada­ły roz­pusz­czal­ność róż­nych mate­ria­łów i pro­duk­tów.  Z cie­ka­wo­ścią mie­sza­ły kolo­ro­wą  wodę z ole­jem i obser­wo­wa­ły jej zacho­wa­nie pod wpły­wem dwu­tlen­ku węgla. Wyko­na­ły rów­nież pra­ce pla­stycz­ne o „Kro­pel­ce wody”  i „Wod­nym boha­te­rze”  Był to bar­dzo cie­ka­wy dzień.