W tym dniu dzie­ci z gru­py „Skrza­ty” repre­zen­to­wa­ły nasze przed­szko­le na  „III Festi­wa­lu Wie­lo­kul­tu­ro­wych Dźwię­ków i Ruchu” w ZS  przy ul. Słu­bic­kiej. Nasze przed­szko­la­ki w pięk­nych stro­jach zapre­zen­to­wa­ły publicz­no­ści taniec „Paso Doble”. Skrza­ty mia­ły oka­zję zoba­czyć rów­nież wystę­py dzie­ci z innych pla­có­wek. Za wspa­nia­łe i odważ­ne wystę­py, wszyst­kie gru­py z róż­nych pla­có­wek otrzy­ma­ły prezenty.