W tym dniu „Sło­necz­ka” wybra­ły się do kina „Nowe Hory­zon­ty“ na film „Basia“. Dzie­ci z uwa­gą śle­dzi­ły losy i nie­zwy­kłe przy­go­dy  5‑letniej Basi, któ­ra codzien­nie uczy się cze­goś nowe­go. Po sean­sie, w dro­dze powrot­nej „Sło­necz­ka” wybra­ły się jesz­cze na spa­cer po Ryn­ku, gdzie oglą­da­ły zabyt­ki Wrocławia.

cof