Tego dnia odby­ła się w naszym przed­szko­lu akcja cha­ry­ta­tyw­na Pola Nadziei, w ramach któ­rej dzie­ci z każ­dej gru­py przed­szkol­nej wystą­pi­ły z pro­gra­mem arty­stycz­nym przed zgro­ma­dzo­ny­mi  rodzi­ca­mi, gość­mi.  Była to oka­zja do spo­tka­nia z wolon­ta­riu­sza­mi ze  Sto­wa­rzy­sze­nia Hospi­cjum  dla  Dzie­ci Dol­ne­go Ślą­ska,  któ­re dzia­ła przy Dol­no­ślą­skim Cen­trum Onko­lo­gii we Wro­cła­wiu. Pod­czas akcji moż­na było wes­przeć mate­rial­nie dzia­ła­nia Hospicjum.

Pra­gnie­my jak naj­ser­decz­niej podzię­ko­wać wszyst­kim Pań­stwu, któ­rzy wspar­li naszą akcję. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki takim dzia­ła­niom dla naszych dzie­ci empa­tia, współ­czu­cie i chęć nie­sie­nia pomo­cy innym, sła­bym i potrze­bu­ją­cym, sta­nie się czymś natu­ral­nym i oczywistym.