Kolej­ny już raz, tym razem w maju, nasze naj­star­sze przed­szko­la­ki („Skrza­ty”, „Zają­ce”   i „Kan­gu­ry”) wzię­ły udział w 5‑dniowym wyjeź­dzie na „ Zie­lo­ne przed­szko­le” do Mił­ko­wa, miej­sco­wo­ści poło­żo­nej nie­da­le­ko Kar­pa­cza. Przez cały pobyt w Mił­ko­wie, wspól­nie  z naszy­mi Pania­mi, dzieć­mi  opie­ko­wa­li się ani­ma­to­rzy i instruk­to­rzy, któ­rzy poma­ga­li we wszyst­kim, a tak­że byli „kopal­ną pomy­słów” na spę­dza­nie cza­su . W Mił­ko­wie przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­li w zaję­ciach kuli­nar­nych, maj­ster­ki, ręko­dzie­ła, ani­ma­cji. Oprócz tego dzie­ci mogły postrze­lać z łuku, uczest­ni­czyć w wie­lu zaba­wach i grach inte­gra­cyj­nych, dys­ko­te­kach, czy wyciecz­kach. Pięć dni spę­dzo­nych w Mił­ko­wie minę­ło przed­szko­la­kom bar­dzo szyb­ko. Były peł­ne wra­żeń i emo­cji. Dzie­ci wró­ci­ły z zie­lo­ne­go przed­szko­la doj­rzal­sze, bar­dziej samo­dziel­ne, bogat­sze o nowe umie­jęt­no­ści, ale też bar­dzo stę­sk­nio­ne za najbliższymi.