W tym cza­sie świę­to­wa­li­śmy w naszym przed­szko­lu Świę­to Mamy i Taty. Z oka­zji świę­ta Rodzi­ców dzie­ci z poszcze­gól­nych grup przy­go­to­wa­ły pro­gra­my arty­stycz­ne, były wier­sze, tań­ce i wzru­sza­ją­ce pio­sen­ki. Wystę­pom towa­rzy­szy­ło wie­le emo­cji oka­zy­wa­nych przez dzie­ci oraz rodziców.