Dobra zaba­wa, pięk­na pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki,  któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­go przed­szko­la. Festyn mógł się odbyć dzię­ki ogrom­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu całe­go per­so­ne­lu przed­szko­la oraz rodzi­ców. Po powi­ta­niu wszyst­kich gości przez Panią Dyrek­tor Bar­ba­rę Sys, roz­po­czę­ła się zaba­wa, pod­czas któ­rej towa­rzy­szy­ło wie­le atrak­cji: malo­wa­nie twa­rzy, obraz­ki z pia­ski, robie­nie z kol­ra­li­ków bran­so­le­tek na rącz­kę, malo­wa­nie kamie­ni oraz łasu­cho­wa­nie w kawia­ren­ce, gdzie za sym­bo­licz­ną opła­tą dzie­ci z rodzi­ca­mi mogli zaja­dać róż­ne słod­ko­ści, piz­zę i  pasz­te­ci­ki.  Dobre humo­ry wszyst­kich uczest­ni­ków towa­rzy­szy­ły do koń­ca festynu 🙂