W tym dniu, wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne spo­tka­ły się na dużej sali przed­szkol­nej, aby przy weso­łych okrzy­kach i roz­grzew­ce roz­po­cząć tra­dy­cyj­ną Spar­ta­kia­dę Przed­szkol­ną. Dzie­ci mia­ły takie zada­nia jak: sko­ki jed­no­nóż z worecz­kiem i wło­że­niem go do obrę­czy­go , cho­dze­nie po rów­no­waż­ni, rzut do celu, sko­ki w wor­kach. Wszy­scy świet­nie sie bawi­li i nawza­jem sobie dopin­go­wa­li. Humo­ry wszyst­kim dopi­sy­wa­ły. Każ­dy pamię­tał: „że sport to zdrowie”.