Dzi­siaj przed­szko­la­ki  z gr. „Skrza­ty” wybra­ły się w odwie­dzi­ny do przed­szko­la nr 36 im. Wan­dy Chmie­low­skiej, by wziąć udział w „XVII Spo­tka­niu przy cho­in­ce” – prze­glą­dzie kolęd. „Skrza­ty” dziel­nie repre­zen­to­wa­ły nasze przed­szko­le, pre­zen­tu­jąc dwie kolę­dy: „Maleń­ka miłość” oraz „Do sta­jen­ki”. Dzie­ci pięk­nie zaśpie­wa­ły kolę­dy i pasto­rał­ki, wpro­wa­dza­jąc wszyst­kich w świą­tecz­ny nastrój, a po wystę­pach otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we dyplo­my i upominki.