Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to jeden z naj­pięk­niej­szych dni w roku, dla­te­go tra­dy­cją nasze­go przed­szko­la jest przy­go­to­wa­nie i wysta­wie­nie w okre­sie przed­świą­tecz­nym Jase­łek. Przed­sta­wie­nia jaseł­ko­we odby­ły się u nas w dniach 11–19 grud­nia, na któ­re przy­by­li rodzi­ce, nie­kie­dy dziad­ko­wie i rodzeń­stwo naszych przed­szko­la­ków, aby wspól­nie cie­szyć się tym świą­tecz­nym i magicz­nym cza­sem. Świą­tecz­ny nastrój pod­kre­śla­ły nie­co­dzien­ne stro­je dzie­ci, bożo­na­ro­dze­nio­wa deko­ra­cja sce­ny – sta­jen­ka z Dzie­ciąt­kiem. Mali akto­rzy z wiel­kim prze­ję­ciem wygła­sza­li swo­je role i z rado­ścią śpie­wa­li kolę­dy i pasto­rał­ki. Rado­sna i cie­pła atmos­fe­ra świą­tecz­na udzie­li­ła się wszyst­kim zgromadzonym. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA