Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu „Kon­cert Zimo­wy”, pod­czas któ­re­go wszyst­kie przed­szko­la­ki zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści muzycz­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem pań nauczy­cie­lek. Dzie­ci z poszcze­gól­nych grup śpie­wa­ły pio­sen­ki o tema­ty­ce zimo­wej lub kolę­dy oraz plą­sa­ły w cie­ka­wych ukła­dach tanecz­nych. Pod­czas kon­cer­tu nie zabra­kło rów­nież zabaw, w trak­cie  któ­rych przed­szko­la­ki sza­la­ły z rado­ści. Na koniec, każ­da gru­pa otrzy­ma­ła pamiąt­ko­wy „zimo­wy” dyplom.