Tego dnia nasze przed­szko­le odwie­dził muzyk – p. Arek Timm, któ­ry podró­żu­je po świe­cie, a następ­nie odwie­dza przed­szko­la i opo­wia­da róż­ne nie­zwy­kłe histo­rie z zakąt­ków, któ­re odwie­dzał, a tak­że pre­zen­tu­je tra­dy­cyj­ne (etnicz­ne) instru­men­ty. Tym razem pan Arek przy­je­chał, aby opo­wie­dzieć nam o Sri Lan­ce. Z tej oka­zji ubrał się w tra­dy­cyj­ny strój z tego kra­ju. Dzie­ciom bar­dzo się podo­ba­ło, zwłasz­cza, że mogły spró­bo­wać gry na tych nie­zwy­kłych instrumentach 🙂