W naszym przed­szko­lu czę­sto odby­wa­ją się audy­cje muzycz­ne, pod­czas któ­rych dzie­ci mają moż­li­wość obco­wa­nia z muzy­ką „na żywo”. Pozna­ją róż­ne instru­men­ty muzycz­ne, doświad­cza­ją cie­ka­wych wra­żeń muzycz­nych, oglą­da­ją pięk­ne stro­je i aran­ża­cje tanecz­ne. Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki mia­ły wła­śnie taką moż­li­wość, ponie­waż odwie­dzi­li nas muzy­cy z NFM, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li utwo­ry i instru­men­ty z epo­ki rene­san­su. Dzie­ci mia­ły rów­nież moż­li­wość naucze­nia się pod­sta­wo­wych kro­ków tań­ca rene­san­so­we­go. Spo­tka­nie to przy­bli­ży­ło dzie­ci w świat sta­ro­daw­nych, rene­san­so­wych dźwię­ków. Bar­dzo dzię­ku­je­my za spotkanie 😊