Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Mate­ma­ty­ki oraz nawią­zu­jąc do pla­nu rocz­ne­go nasze­go przed­szko­la Pani Ula przy­go­to­wa­ła spo­tka­nie dla wszyst­kich dzie­ci. Przed­szko­la­ki prze­nio­sły się wraz z „Panem Nut­kiem” (geo­me­trycz­ną posta­cią) do kra­iny, któ­rą chcia­no zmie­nić w bez­kształt­ny świat.  Nasze dziel­ne małe „Weso­łe Nut­ki” odcza­ro­wa­ły złe zaklę­cie.  Wyko­na­ły róż­ne mate­ma­tycz­no-rucho­we zada­nia i jak to w baj­kach bywa. ..wszyst­ko dobrze się skończyło.