27 lute­go obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Niedź­wie­dzia Polar­ne­go, Celem akcji jest zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na coraz mniej­szą licz­bę rodzą­cych się niedź­wie­dzi, a tak­że ich złe odży­wia­nie. Do nie­ko­rzyst­nej sytu­acji tych zwie­rząt przy­kła­da się glo­bal­ne ocie­ple­nie kli­ma­tu, któ­re zmu­sza niedź­wie­dzie do dale­kich i wyczer­pu­ją­cych wędró­wek w poszu­ki­wa­niu sta­łe­go lądu.

W związ­ku z tym, że dzień ten wypadł w sobo­tę, dzie­ci z nasze­go przed­szko­la wzię­ły udział w obcho­dach tego dnia dopie­ro 2 mar­ca. Uczest­ni­czy­ły w: poga­dan­kach, zaba­wach dydak­tycz­nych, rucho­wych, pla­stycz­nych, a tak­że oglą­da­ły fil­mi­ki i baj­ki poświę­co­ne w/w tema­ty­ce. Przed­szko­la­ki pozna­ły  infor­ma­cje doty­czą­ce niedź­wie­dzi polar­nych, m.in. tego: jak wyglą­da­ją, ile ważą, gdzie żyją, co jedzą, jakie cechy prze­ja­wia­ją, a tak­że spo­so­bów i dzia­łań zapo­bie­ga­ją­cych ocie­ple­niu kli­ma­tu. Nasi mali milu­siń­scy mie­li oka­zję do poszu­ki­wań ukry­tych cie­ka­wo­stek, podą­ża­jąc po śla­dach niedź­wie­dzia, uczest­ni­czyć w wie­lu zaba­wach muzycz­no-rucho­wych, a tak­że mate­ma­tycz­nych (segre­gu­jąc ryb­ki – pokarm niedź­wie­dzi ze wzglę­du na wiel­kość, kolor, prze­li­czać ele­men­ty, usta­lać wynik doda­wa­nia). Dzie­ci wyko­na­ły rów­nież pra­ce pla­stycz­ne „Niedź­wiedź polar­ny” . Ponad­to nasi mali milu­siń­scy obej­rze­li fil­mi­ki edu­ka­cyj­ne oraz baj­ki poświę­co­ne niedź­wie­dziom  polar­nym, co sta­no­wi­ło dla nich ogrom­ne pozy­tyw­ne wzruszenie.