W tych dniach w  naszym przed­szko­lu odby­ły się na gru­pach dłu­go wycze­ki­wa­ne bale kar­na­wa­ło­we  – nie­zwy­kłe wyda­rze­nie, dostar­cza­ją­ce dzie­ciom wie­lu pozy­tyw­nych prze­żyć i rado­ści. Po śnia­da­niu w przed­szko­lu poja­wia­ły się kolo­ro­we posta­cie. Wśród dziew­czy­nek domi­no­wa­ły wróż­ki i księż­nicz­ki, deli­kat­ne motyl­ki, a chłop­cy to super-boha­te­ro­wie: Spi­der-Man, Bat­man, poli­cjant, kow­boj…  nie spo­sób zli­czyć i wymie­nić tych wszyst­kich  posta­ci. Dzie­ci świet­nie się bawi­ły uczest­ni­cząc wspól­nie ze swo­imi pania­mi w zaba­wach i plą­sach. W salach w cza­sie tań­ców było bar­dzo kolo­ro­wo, wszy­scy bawi­li się weso­ło, uśmiech nie zni­kał z twa­rzy mimo chwi­lo­we­go zmę­cze­nia. Wspól­na zaba­wa przy­nio­sła wie­le rado­ści naszym wycho­wan­kom, co było głów­nym celem tego spotkania.